1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

  Facebook

САПОЖНІКОВ А.Р. Зміни центральної, внутрішньосердцевої, печінкової гемодинаміки та мікроциркуляції у хворих хронічним гепатитом і їх коррекція препаратами цитопротекторної і іноторопної дії. – Рукопись.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Проблема лікування хворих на хронічний гепатит (ХГ) залишається актуальною і зараз, що обумовлено високою захворюваністю та високою частотою розвитку важких ускладнень, таких, як цироз і рак печінки (М.Ю. Коломоєць, 1997; С.Н. Сорінсон, 1996). За даними ВООЗ, кількість хворих на ХГ вірусної этиології в різних країнах світу перевищує мільярд (Y.J. Gleendon, 1993; Н.В. Харченко, 2000 ). Традиційні методи, які застосовуються при лкуванні ХГ, мають не високу ефективність (М.Ю. Коломоєць, 1997; А.Н. Окороков, 1998), що обумовлює необхідність пошуку нових підходів до терапії таких хворих.
У літературі останніх років стали з'являтися повідомлення, що свідчать про наявність взаємозв'язку між змінами центральної і печінкової гемодинаміки у хворих на цироз печінки (Г.І. Кунцевич і співавт., 1994; О.Г. Котенко,1999). Результати подібних досліджень при ХГ дуже нечисленні і суперечливі і базуються на даних застарілого і малоінформативного реографічного методу (Т.Н. Саніна, 1985; Л.Я. Сергета і співавт., 1986), а механізми виникнення порушень центральної гемодинаміки залишаються практично не вивченими.
Відомо, що при ХГ має місце морфологічна перебудова печінкового кровотоку зі зміною калібру мікросудин, їх спазмом, збіднінням судинної мережі та агрегацією еритроцитів у просвіті мікросудин (К.А. Дюбенко, 1986; Я. Рутгайзер, 1986). Подібні зміни у хворих на ХГ виявлені також в мікросудинах бульбарної кон’юнктиви (Н.І. Клименко, 1987; І.Т. Калюжний і співавт., 1993), що свідчить про універсальний характер змін мікроциркуляції у таких хворих. Однак роль порушень мікроциркуляції у формуванні порушень внутрішньосерцевої і печінкової гемодинаміки при цій патології не визначена. В той же час, очевидно, що розуміння цих процесів  у хворих на ХГ відкриває можливість для розробки методів їх диференційованої корекції, здатних підвищити ефективність лікування таких хворих.
Вирішенню цих питань і присвячена дісна робота.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалася відповідно до основного плану науково-дослідницьких робіт Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, затвердженого МОЗ України, і є фрагментом теми: “Нові підходи до фармакотерапії серцевої недостатності” (№ держреєстрації 0196U004716).
Мета і завдання дослідження.
Мета роботи – оптимізація лікування хворих на ХГ на основі диференційованої корекції зрушень центральної, внутрішньосерцевої, печінкової гемодинаміки і мікроциркуляції за допомогою препаратів цитопротекторної і позитивної інотропної дії.

Завдання дослідження:

  1. Оцінити стан систоличної і діастоличної функції лівого шуночку (ЛШ) і воротно-печінкового кровотоку у хворих на ХГ і їх залежність від типу центральної гемодинаміки.
  2. Виявити зміни в різних ланках мікроциркуляторного русла за результатами біомікроскопії бульбарної кон’юнктиви (БМБК) і їх взаємозв'язок зі станом центральної гемодинаміки.
  3. На основі комплексної оцінки виявлених змін внутрішньосерцевої гемодинаміки, воротно-печінкового кровопостачання і мікроциркуляції у хворих на ХГ обґрунтувати диференційовані методи їхньої корекції
  4. Оцінити ефективність корекції порушень внутрішньосерцевої гемодинаміки, воротно-печінкового кровообігу і мікроциркуляції у хворих на ХГ за допомогою препаратів цитопротекторної (ессенциалє, гептрал, мілдронат) і позитивної інотропної дії (кліфт) та уточнити рекомендації з їхнього диференційованого застосування.

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше був здійсненений комплексний аналіз стану систоличної і діастоличної функції ЛШ у хворих на ХГ за допомогою високоінформативного методу допплерехокардіографії. Продемонстровані гетерогенність стану центральної гемодинаміки і універсальність діастоличної дисфункції, яка обумовлена  як порушеннями активного розслаблення міокарду, так і підвищеною жорсткістю камери шлуночку, що свідчить про формування кардіоміопатії при цій патології .
Вперше на основі допплеровского дослідження воротно-печінкового кровообігу у хворих на ХГ виявлено, що при еу- і гіперкінетичному типах центральної гемодинаміки має місце компенсація його порушень, а при гіпокінетичному типі –декомпенсація з порушенням порто-артеріального співвідношення внаслідок абсолютного і відносного його зниження в печінковій артерії.
Уточнено зміни мікроциркуляції у хворих на ХГ. Вперше продемонстровано, що для ХГ, який має перебіг з эу- і гіпокінетичним типами центральної гемодинаміки, характерний синдром спастико-атонічної дистонії, виразність якого корелює з виразністю зрушень центральної і печінкової гемодинаміки. Вперше продемонстровано, що підвищення внутрішньопечінкового судинного опору артеріальному кровотоку у хворих на ХГ може бути обумовлено тотальним характером спастико-атонічної дистонії мікросудин
Вперше була здійснена комплексна оцінка впливу різних препаратів цитопротекторної дії на функціональний стан міокарду, печінковий кровотік і мікроциркуляцію у хворих на ХГ і розроблені рекомендації з їх диференційованого застосування. Вперше обґрунтовані показання щодо застосування в комплексній терапії ХГ препарату з позитивною інотропною дією кліфту і визначена його ефективність.
Практичне значення отриманих результатів. Вперше здійснена оцінка щодо ефективності застосування в комплексну терапію хворих на вірусний хронічний гепатит препаратів, які впливають на стан центральної, внутрішньосерцевої гемодинаміки і мікроциркуляції.
Вперше ппродемонсторовано, що гепатопротектори ессенціалє і гептрал поліпшують реологічні властивості крові за даними БМБК, поліпшуючи гомогенність кровотоку і зменшуючи агрегацію еритроцитів, а також зменшують ознаки спастико-атонічної дистонії, яка характерна для цих пацієнтів. Продемонстровано, що застосування гептралу, на відміну від ессенціалє, призводить до збільшення числа функціонуючих капілярів та відкриття капілярної мережі.
Вперше показано, що при лікуванні хворих на ХГ, який має перебіг з гіпокінетичним типом центральної гемодинаміки доцільно використовувати препарати з позитивною інотропною дією, які мають мінімальну гепатотоксичну дію у терапевтичних дозах. Застосування препарату кліфт , який має такі властивості, в терапії цієї категорії хворих сприяє нормалізації показників систоличної і діастоличної функції ЛШ, компенсації механізмів перебудови порто-артеріального кровообігу печінки.
Вперше продемостровано, що включення мілдронату в комплексну терапію хворих на ХГ забезпечує нормалізацію показників діастоличної функції ЛШ цих пацієнтів за рахунок нормалізації показників його релаксації та параметрів жорсткості його камери.
Результати досліджень використовуються у навчальній програмі на кафедрі госпітальної терапії №1 Національного медичного університету і кафедрі військової терапії Військово-медичної академії. Диференційовані методи корекції порушень центральної, внутрішньосерцевої гемодинаміки, порто-артеріального кровообігу печінки і мікроциркуляції застосовуються в практичній роботі  Київської міської центральної клінічної лікарні і Головного військового клінічного госпіталю МО України.
Особистий внесок здобувача. Автор дисертації особисто розробив програму і методологію дослідження. Протягом 1996-1999 років провів обстеження хворих відповідно до розробленої програми. Автором самостійно здійснений аналіз первинного матеріалу, сформульовані основні положення і висновки роботи.
Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи обговорені на науково-практичних конференціях молодих вчених Української військово-медичної академії (Київ, 1999, 2000 р.)
Дисертація апробована під час засідання кафедри госпітальної терапії № 1 НМУ ( протокол засідання № 5 від 26.06.01. ).
Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 8 робіт, у тому числі 6 журнальних статей у виданнях за фахом, рекомендованих ВАК України.
Структура й обсяг дисертації. Дисертація виконана на 178 аркушах друкованого тексту, і складається з вступу, 9 розділів, в тому числі огляду літератури,заключення, висновків, списку використаних джерел, який містить 214 найменувань (з них 159 українсько-російською мовою і 55 закордонних). Робота ілюстрована 10 таблицями і 17 малюнками, які розташовані на 34 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Клінічна характеристика хворих і методи дослідження.

Робота грунтується на результатах обстеження 92 хворих на хронічний гепатит (ХГ) (середній вік 41,3±1,1), що знаходилися на стаціонарному обстеженні і лікуванні в гастроентерологічному відділенні Головного військового клінічного госпіталю МО України за період 1996-1999 років.

<